८. सदस्यको अयोग्यता

८. सदस्यको अयोग्यता

(१) देहायको व्यक्ति सदस्य पदमा नियुक्त हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैन
(क) उपदफा (१) बमोजिम योग्यता नभएको,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(ग) साहूको दामासाहीमा परेको,
(घ) कुनै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको ।
(२) कुनै व्यक्तिले सदस्यको पदमा नियुक्ति हुनुभन्दा अघि निज यस दफा बमोजिम अयोग्य नभएको कुरा लिखित रुपमा उद्घोषण गर्नु पर्नेछ ।