९. पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था

९. पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था

(१) कुनै सदस्यको खराब आचरण वा कार्यक्षमता अभाव भएको वा निजले इमान्दारीतापूर्वक कार्य सम्पादन नगरेको अवस्थामा अध्यक्ष भए नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को र अन्य सदस्य भए अध्यक्षको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम निजलाई पदबाट हटाउन सकिने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिइनेछ ।