अनुसूची–४ख लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिने मुद्दा

अनुसूची–४ख लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिने मुद्दा

अनुसूची–४ख
(नियम २३ग. सँग सम्बन्धित)

लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिने मुद्दा

(१) मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा,

(२) घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा,

(३) जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा,

(४) जीउ मास्ने बेच्न सम्बन्धी मुद्दा,

(५) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी मुद्दा,

(६) मुलुकी ऐन बिहाबारीको महल अन्तर्गतको मुद्दा,

(७) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा,

(८) सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्दाहरू ।