१०. पद रिक्त हुने अवस्था

१०. पद रिक्त हुने अवस्था

देहायको अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ ।
(क) निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) दफा ९ बमोजिम निजलाई सदस्य पदबाट हटाइएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।