५. मुल एनेको दफा ७ मा संशोधन

५. मुल एनेको दफा ७ मा संशोधन

मुल ऐनको दफा ७ को खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड (ख१) र (ख२) थपिएका छन् :-
“(ख१) सामूहिक रुपमा भएको करणी, छ महिना भन्दा बढी अवधिकी गर्भवती,
शारीरिक रुपमा हिडँडुल गर्न नसक्ने अशक्त, श्रवण शक्ति गुमाएकी,
दृष्टि विहिन, बोल्न नसक्ने वा होस ठेगान नभएकी महिलालाई भएको
करणीलाई जवर्जस्ती करणी भएको अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ ।
(ख२) कुनै गैर कानूनी वस्तु कसैको साथमा रहेकोमा त्यस्तो वस्तु निजले गैर
कानूनी हो भन्ने जानी जानी नै राखेको हो भनी अदालतले अनुमान
गर्न सक्नेछ ।”