१२. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

१२. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

(१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्नेछ ।
(२) समितिकोबैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठक बस्ने सूचना र बैठकको कार्यसूचि बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै अध्यक्षकोनिर्देशन बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिनेछ ।
(४) बैठकको अध्यक्षता समितिकोअध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरू मध्ये जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनु पर्नेछ ।
(६) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका बरिष्ठ अधिकृत, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा कुनैस्वदेशी विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) समितिको निर्णय अध्यक्ष र समितिको सचिवलेप्रमाणित गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रतिष्ठान आपैmले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।