१३. अध्यक्षको सेवाका शर्त

१३. अध्यक्षको सेवाका शर्त

(१) अध्यक्ष प्रतिष्ठानका पूरा समय कार्य सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ ।
(२) अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य तथा अधिकारका लागि नेपाल सरकार प्रति अध्यक्ष व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा जवाफदेही हुनेछ ।