परिच्छेद–६ आर्थिक सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ आर्थिक सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था

२८. आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अनुमति प्राप्त गर्नु पर्ने : (१) कुनै कार्यक्रम संचालन वा परियोजना कार्यान्वयन गर्न विदेशी सरकार वा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै सहयोग वा अनुदान प्राप्त गर्न चाहने संस्थाले देहायको विवरण खुलाई स्वीकृतिको लागि पंजिकाधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ :
(क) संस्थाको दर्ता मिति र त्यसको संक्षिप्त विवरण,
(ख) संस्थाका मुख्य उद्देश्यहरु,
(ग) संचालन गर्न वा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम वा परियोजना,
(घ) कार्यक्रम संचालन वा परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा पंजिकाधिकारीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निवेदन प्राप्त भएको पैतीस दिन भित्र स्वीकृति दिनु पर्ने मनासिव देखिएमा स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
२९. नेपाल स्थित विदेशी नियोगबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने : (१) दफा २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपाल स्थित विदेशी दूतावास वा नियोग, संयुक्त राष्ट्र संघ वा संयुक्त राष्ट्र संघीय विशिष्टीकृत निकायका आवासीय कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी
संस्थाबाट कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग वा अनुदान प्राप्त गर्दा नेपालमा दर्ता भएको संस्थासँग साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन वा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी प्राप्त गरिएको रकम नेपालमा खर्च गर्न सकिने छैन ।
३०. प्रयोजन बमोजिम रकम खर्च गर्नु पर्ने : (१) संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विदेशी सरकार वा नेपाल स्थित विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गरेको विवरणको एक प्रति प्रतिवेदन पंजिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।