अनुसूची – ४क प्रतिउत्तरपत्र

अनुसूची – ४क प्रतिउत्तरपत्र

अनुसूची – ४क
(नियम २३क. सँग सम्बन्धित)

…………… जिल्ला अदालतमा पेश गरेको

प्रतिउत्तरपत्र

सम्वत् …………………. सालको देवानी / फौजदारी / विविध / नं……………………..

………………………………………….. बस्ने श्री …………………………………..प्रतिवादी

विरुद्ध
…………………………………………….बस्ने श्री……………………………………… वादी

मुद्दा …………………………..

उल्लेखित मुद्दामा वादीले आफ्नो फिरादपत्र उजूरीको प्रकरण प्रकरणमा दाबी गरेको विषयहरुका सम्बन्धमा ………………………म्यादभित्रै प्रस्तुत प्रतिउत्तरपत्र लिई उपस्थित भएको छु ।

१. वादीले दाबी गरेका विषयहरुका सम्बन्धमा मेरो भएको यथार्थ व्यहोरा निम्न प्रकरणहरुमा खुलाएको छुः–
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

२. नियम अनुसार लाग्ने दस्तुर समेत यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु ।

३. हाल कानून व्यवसायीलाई नियुक्ति गरेको छु । छैन ।

४. उल्लेखित व्यहोराको साक्षी प्रमाण तपसिल बमोजिम छ ।

 

(क) साक्षी

(ख) कागज

(ग) अन्य सम्बद्ध प्रमाण भए
– फलाना मितिको फलाना व्यहोराको कागज फलाना ठाउ“मा छ ।
– ……..

५. यसमा लेखिएको वादीको नाम, थर, वतन लगायतको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछु ।

…………………
दस्तखत

फलाना ठाउँ बस्ने (साविक र हालको समेत पूरा वतन) फलानाका नाति फलानाको छोरा वर्ष …… को फलाना ।

ईति संवत् ………………… साल ………………………..महिना ……………गते……………….. रोज शुभम् –––––––