१४. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

१४. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः
(क) प्रतिष्ठानको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीको हैसियतले प्रतिष्ठानको समग्र व्यवस्थापन, संचालन गर्ने वा गराउने,
(ख) दफा २२ बमोजिम कायम गरिने विशेषज्ञको सूचि (रोष्टर) अद्यावधिक गर्ने,
(ग) प्रतिष्ठानले अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने विषयको छनौट गरी त्यसको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टर्मस्अफ रेफरेन्स) सहित समितिमा पेश गर्न लगाउने,
(घ) प्रतिष्ठानको मानवस्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन तथा अन्य काम, कारवाहीको सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,
(ङ) स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय वा संघ, संस्थासँग सम्बन्ध राख्ने,
(च) कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा शोध गर्ने अध्येता, अनुसन्धानकर्ता वा शोधकर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने,
(छ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने वा गराउने ।