१५. विषयगत अनुसन्धान कर्ता

१५. विषयगत अनुसन्धान कर्ता

(१) प्रतिष्ठानले अध्यक्षको सिफारिसमा विभिन्न विधा वा विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गर्न देहाय बमोजिमका अनुसन्धानकर्ता करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ
(क) बरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (सिनियर रिसर्च फेलो),
(ख) अनुसन्धानकर्ता (रिसर्च फेलो),
(ग) सह अनुसन्धानकर्ता (एसोसिएटेड रिसर्च फेलो),
(घ) विश्लेषक (एनालिष्ट),
(ङ) सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ (नलेज म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट) ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त अनुसन्धानकर्ता वा विश्लेषकको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टर्मस अफ रिफरेन्स), पारिश्रमिक, कार्य अवधि र सुविधा प्रतिष्ठानले नियुक्ति गर्दाका बखत निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त विभिन्न अनुसन्धानकर्ता वा विश्लेषकले सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गरी त्यसको प्रतिवेदन वा अनुसन्धानपत्र प्रतिष्ठानमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानले कुनै खास विषयको अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामीत्वमा रहेको संगठीत संस्थाको सेवामा रहेको कुनै कर्मचारीबाट गर्न उपयुक्त ठानेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो काम गर्नको लागि सो कर्मचारी माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएमा नेपाल सरकारले खास अवधिको लागि त्यस्तो कर्मचारी खटाउनेछ ।