१६. कार्यालय प्रवन्धक

१६. कार्यालय प्रवन्धक

(१) प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न र प्रतिष्ठानको कार्य सम्पादनमा अध्यक्ष तथा समितिका पदाधिकारीलाई सहयोग गर्न अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, इतिहास, सँस्कृति, भूगोल, कानून वा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रतिष्ठानले एकजना कार्यालय प्रवन्धक नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) कार्यालय प्रवन्धकको नियुक्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत बहाल रहेको कार्यालय प्रवन्धक आफ्नो कार्यकाल वांकी रहेसम्म कार्यालय प्रवन्धक पदमा वहाल रहनेछन ।

(३) कार्यालय प्रवन्धकको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुिक्त हुन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यालय प्रवन्धकको काम सन्तोष जनक नभएमा समितिले निजको पदावधि पूरा नहुँदै कार्यालय प्रवन्धक पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(५) कार्यालय प्रवन्धकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) कार्यालय प्रवन्धकमा कार्यालयको व्यवस्थापन र समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने कार्यालय प्रवन्धकको जिम्मेवारी हुनेछ ।