१७. मानवस्रोत व्यवस्थापन

१७. मानवस्रोत व्यवस्थापन

(१) प्रतिष्ठानले आफ्नोकार्य सम्पादनको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति हुने कर्मचारी प्रशासनिक, प्राविधिक तथा विशेषज्ञ प्रकृतिका हुनेछन्।
(३) उपदफा (२) बमोजिमका कर्मचारीहरुको संगठनात्मक संरचना (अर्गनोग्राम) प्रतिष्ठानले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) समितिले कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु तथा अन्य सुविधा समितिकोविनियमावली बमोजिम हुनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास किसिमको कार्य सम्पादन गर्न कुनै निजामती कर्मचारी आवश्यक हुने भएमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो कर्मचारी माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएकोमा नेपाल सरकारलेत्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी उपलव्ध गराइएको कर्मचारीको कार्य अवधि एक बर्ष भन्दा बढी हुनेछैन