१८. प्रतिष्ठानमा रहने विभाग

१८. प्रतिष्ठानमा रहने विभाग

(१) प्रतिष्ठानको कार्य सम्पादनमा सहजता पुप्याउन प्रतिष्ठानमा देहाय वमोजिमका विभागहरु रहनेछन्ः
(क) अनुसन्धान (रिसर्च) विभाग,

(ख) व्यवस्थापन विभाग,
(ग) सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन (नलेज म्यानेजमेन्ट) विभाग ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका विभागको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरु तथा त्यसमा रहने मानवस्रोत तोकिए बमोजिम हुनेछ ।