परिच्छेद–५ विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था

परिच्छेद–५ विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था

२३. अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने : (१) नेपाल भित्र काम गर्न वा कुनै परियोजना संचालन गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले त्यस प्रयोजनका लागि नेपालमा दर्ता हुन र अनुमति प्राप्त गर्नका लागि केन्द्रिय पंजिकाधिकारी समक्ष देहायको विवरण तथा कागजात सहित तोकिएकोढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ :
(क) सम्बन्धित संस्था कुन मुलुकमा दर्ता भएको हो सोको विवरण,
(ख) सम्बन्धित संस्थाको विधान र त्यसको नेपाली भाषामा गरिएको आधिकारिक अनुवाद,
(ग) काम गर्न चाहेको भौगोलिक क्षेत्र,
(घ) गर्न चाहेको काम वा संचालन गर्न चाहेको परियोजना र त्यसको लागि अनुमानित वार्षिक बजेट रकम,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको काम गर्न वा परियोजना संचालन गर्न आवश्यक बजेट रकम र त्यसको स्रोत,
(च) सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको नेपालको कुनै संस्था ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा पंजिकाधिकारीले यसको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निवेदन प्राप्त भएको तीन महिना भित्र निवेदन गर्ने विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई कुनै काम गर्न वा परियोजना संचालन गर्न, दर्ता गर्न वा अनुमति दिन सकिने वा नसकिने सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा पंजिकाधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई अनुमति दिन नसकिने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित संस्थालाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पंजिकाधिकारीले दर्ता गर्न र अनुमति दिन सकिने गरी निर्णय गरेमा तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा पंजिकाधिकारीले मनासिव शर्त तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्त पालना गर्नु सम्बन्धित निवेदक संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम दर्ता हुन र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदक संस्थाले तोकिएको रकम अनुमतिपत्र दस्तूर वापत बुझाउनु पर्नेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा त्यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि, पदाधिकारी वा कर्मचारीले नेपालमा कार्यसम्पादन गर्दा यो ऐन र प्रचलित कानूनको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(८) विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यसम्पादन पूरा गरेको वा अन्य कुनै कारणले नेपालमा काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको नेपालमा रहेको चल र अचल सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षसँग भएको सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
२४. नेपाली संस्थासँग साझेदारी गर्नु पर्ने : (१) दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम नेपालमा कुनै काम गर्न वा परियोजना संचालन गर्ने विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि संस्थासँग साझेदारीमा वा त्यस्तो संस्थालाई सहभागि गराई त्यस्तो काम गर्नु वा परियोजना संचालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि संस्था छनौट गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पुरा गर्नु पर्नेछ ।
२५. परियोजना सम्झौता गर्ने : विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायसँग परियोजना सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सम्झौताको जानकारी सम्बन्धित निकायले सम्झौता भएको पन्ध्र दिनभित्र केन्द्रीय पंजिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
२६. बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत रकम ल्याउनु पर्ने : (१) दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको संस्थाले नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालमा रकम ल्याउँदा बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत हस्तान्तरण वा भुक्तानी हुने गरी ल्याउनु पर्नेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम नेपालमा ल्याएको रकमको विदेशी मुद्रामा खाता संचालन गर्न सक्नेछ ।
२७. नेपाली मानवस्रोत उपयोग गर्नु पर्ने : (१) दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम नेपालमा कुनै काम गर्ने वा परियोजना संचालन गर्ने संस्थाले त्यस्तो काम गर्दा वा परियोजना संचालन गर्दा आवश्यक हुने विशेषज्ञ, कर्मचारी, सल्लाहकार वा कामदार नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति गर्दा राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा कम्तिमा एक्काइस दिनको समय दिई दुई पटकसम्म विज्ञापन गरी आव्हान गर्दा पनि उपयुक्त विशेषज्ञ वा कर्मचारी नेपाली नागरिकहरु मध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा त्यसको सबुद र प्रमाण सहित पंजिकाधिकारी मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी बढीमा दुई वर्षसम्मका लागि विदेशी विशेषज्ञ वा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिने छ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम नेपालमा काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाको आवासीय वा नेपाल कार्यालयका प्रतिनिधिको रुपमा एकजना विदेशी नागरिकलाई नेपाल सरकारले संस्थामा काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त विशेषज्ञ, कर्मचारी वा आवासीय वा नेपाल कार्यालयका प्रतिनिधिलाई पंजिकाधिकारीको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कानून बमोजिम आवश्यक प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउने छ ।