१९. प्रतिष्ठानको कोष

१९. प्रतिष्ठानको कोष

(१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) समान उद्देश्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा प्राज्ञिक संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) प्रतिष्ठानले गरेको अनुसन्धानको प्रकाशनको विक्री वितरणबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्रतिष्ठानलेनेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) प्रतिष्ठानको कोषमा प्राप्त हुने रकम समितिले तोकेको ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैंकमा प्रतिष्ठानको नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) प्रतिष्ठानको नामबाट गरिने सवै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(५) प्रतिष्ठानलाई जुन कार्यक्रमका लागि रकम प्राप्त भएको हो सो रकम सोही कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(६) प्रतिष्ठानको कोषको खाता कार्यालय प्रवन्धक वा निजले तोकेको कुनै वरिष्ठ अधिकृत र आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ ।
(७) प्रतिष्ठानको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।