२०. लेखा र लेखापरीक्षण

२०. लेखा र लेखापरीक्षण

(१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारले अपनाए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी कागजात र नगदी, जिन्सीको विवरण जुनसुकै वखत जाँच गर्न वा जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ ।