८. मूल ऐनमा दफा ९क थप

८. मूल ऐनमा दफा ९क थप

मूल ऐनको दफा ९ पछि देहायको दफा ९क थपिएको छ :–
“९क. अभियुक्तले गरेको साविति ः दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिले कुनै कसूर गरेकोमा
त्यस्ता व्यक्तिहरु मध्ये कुनै व्यक्तिले वा सबैले अदालतमा उपस्थित भई गरेको
सावितिलाई अदालतले कसूर गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ ।”