११. मूल ऐनमा दफा १३क. थप

११. मूल ऐनमा दफा १३क. थप

ः मूल ऐनमा दफा १३ पछि देहायको दफा १३क थपिएको छ :–
“१३क. श्रव्य–दृश्य माध्यम (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत अभिलेख भएको विवरण :- (१)
श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हन्छ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि श्रव्य–दृश्य माध्यम मार्फत
अभिलेखित कुराहरु सोही रुपमा वा लिपीवद्ध गरी अदालतले अभिलेख राख्न सक्नेछ ।”