२१. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

२१. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

(१) प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्य सुचारुरूपमा सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल (टास्कफोर्स) गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त (टर्मस अफ रेफेरेन्स) तथा कार्यावधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।