२३. सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने

२३. सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने

(१) प्रतिष्ठानले आवश्यक ठानेमा सदस्य हुन योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट कुनै व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(३) सल्लाहकारको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (टर्मस अफ रेफेरेन्स) प्रतिष्ठानले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।