२५. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा

२५. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा

(१) सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिएवापत प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेबमोजिमको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्नेछन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्नु अघि प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।