२६. इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन

२६. इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन

(१) प्रतिष्ठानले कम्तीमा स्नात्तकोतर तहमा अध्ययन गरि रहेका वा गरिसकेका मेधावी विद्यार्थी वा विद्वानलाई दफा १५ बमोजिमका विषयगत
अनुसन्धानकर्ता वा अध्ययनकर्तालाई सहयोग गर्न वा त्यस्ता विद्यार्थी वा विद्वानलाई अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषणका क्षेत्रमा रुचि प्रर्वद्धन गर्न वा उत्प्रेरणा गर्न त्यस्ता विद्यार्थी वा विद्वानलाई त्यस्ता क्षेत्रमा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले समय समयमा इन्टर्नसिप
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(३) इन्टर्नसिप कार्यक्रम अन्र्तगत अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गर्ने विद्यार्थी वा विद्वानलाई प्रतिष्ठानले तोकिए बमोजिमकोरकम छात्रवृत्ति वा विद्वतवृत्तिको रुप