अनुसूची–३क निवेदनपत्र

अनुसूची–३क निवेदनपत्र

अनुसूची–३क
(नियम १८ढ सँग सम्बन्धित)

……………जिल्ला अदालतमा चढाएको

निवेदनपत्र

विषयः ……………… ।

…………………………………………………………………………………… निवेदक

विरूद्ध

……………………………………………………………………………………. विपक्षी

म/हामी निम्नलिखित निवेदन गर्छु/र्छौंः

१ ………………………..

२. …………………………

तसर्थ यो यस विषयमा फलाना कानून बमोजिम यो यस्तो गरी पाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरी पाउँ । यस निवेदनपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुटृा व्यहोरा लेखिएको ठहरे कानून बमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला । निवेदनको कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछु ।

निवेदक
फलाना ठाउँ बस्ने फलाना

 

(एकभन्दा बढी निवेदक भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन, उमेर लेखी त्यसमा लेखपढ गर्न जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ ।)

 

इति संवत् ………… साल …….गते रोज …….. शुभम् ……………।

 

द्रष्टव्यः निवेदनपत्रको यो सामान्य ढा“चा हो । कुनै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा नतोकिएको भए विषयअनुसार चाहिने हेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्याई प्रत्येक निवेदनपत्र यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ ।

निवेदनपत्रको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सोमध्ये पहिलोमा जुन कानून अन्तर्गत माग गरिएको छ सकभर सो समेत खुलाई माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ । जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ ।

वादी, प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीले मुद्दामा निवेदनपत्र दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, संख्या, किसिम तथा निवेदक विपक्षको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ ।