२८. अधिकार प्रत्यायोजन

२८. अधिकार प्रत्यायोजन

(१)समितिले आपूmलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही वा सवै अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा दफा १५ बमोजिम नियुक्त अनुसन्धानकर्ता वा दफा २१ बमोजिम कार्यदल वा कार्यकारी निर्देशक वा प्रतिष्ठानको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्नेछ ।
(२) अध्यक्षले आफूमा अन्तरनिहित कुनै अधिकार प्रतिष्ठानका कुनै सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।