२९. बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

२९. बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

(१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक बर्ष पूरा भएको छ महिना भित्र आफूले सम्पादन गरेका कामको बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ
(क) प्रतिष्ठानबाट एक आर्थिक वर्षमा भएका प्रमुख कार्य,
(ख) प्रतिष्ठानको बार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमकोकार्यान्वयनको स्थिति र त्यसको उपलब्धि तथा लागत,
(ग) प्रतिष्ठानको मानव स्रोत तथा अन्य स्रोतको विवरण,
(घ) प्रतिष्ठानबाट भएको बार्षिक खर्चको विवरण,
(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार आफँैले वा नेपाल सरकारको निर्देशनमा समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।