३०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

३०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोकार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।