९०.मूल ऐनमा दफा १८३क र १८३ख थपः

९०.मूल ऐनमा दफा १८३क र १८३ख थपः

मूल ऐनको दफा १८३ पछि देहायको दफा १८३क र १८३ख थपिएका छन्ः–

“१८३क.अनुसन्धान र विकासः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकम भन्दा बढीरकममुनाफागर्ने कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने रकमका अतिरिक्त आफ्नो खूदमुनाफा रकमको शुन्य दशमलव दुई पाँच (०.२५)प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट) कार्यका लागि छुट्टयाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्याएको रकम तोकिए बमोजिमको प्रकृया बमोजिमसम्बन्धित कम्पनीको उद्देश्यसँग सम्बन्धितअनुसन्धान कार्यका लागि खर्च गर्नु पर्नेछ।तर आफ्नोकम्पनीको व्यवसाय वा बजार प्रवद्र्धन वा विस्तार गर्ने काममा खर्च गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छुट्याएको रकम उपदफा (२) बमोजिम खर्च नभएमा तोकिएको प्रकृया पुरा गरीत्यसरी रकम छुट्याएको तीस दिनभित्र दफा १८३ख बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
१८३ख.अनुसन्धान र विकास कोषः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा हुने रकम, कोषकोसंचालन र व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।