९१.मूल ऐनको दफा १८५ मा संशोधनः

९१.मूल ऐनको दफा १८५ मा संशोधनः

–मूल ऐनको दफा १८५ को,–

(१) उपदफा (१) मा रहेका “एक करोड वा सोभन्दा बढीचुक्ता पूँजी भएको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पब्लिक कम्पनी र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीचुक्ता पूँजी भएकोकम्पनी” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

(२)उपदफा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश रहेको “सहायक कम्पनीको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सहायक कम्पनीको र कुनै पब्लिक कम्पनीको कम्पनी सचिवलाई सम्वद्ध कम्पनीर समान उद्देश्य भएको कम्पनी बाहेकको अन्य कुनै प्राइभेट कम्पनीको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

(३)उपदफा (५) मा रहेका “वा बहालवाला कम्पनी सचिवले त्यस्तो नगरेमा वा गर्न असमर्थता देखाएमा संचालक समीतिले त्यस्तो काम गर्न पाउने गरी तोकि दिएको” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन्।

(४)उपदफा (५) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः–“तर तीन महिनाभन्दा बढीकम्पनी सचिवको पद रिक्त राख्न सकिने छैन ।”