३२. बचाउ

३२. बचाउ

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत कायम रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत प्रतिष्ठानमा बहाल रहेका समितिका सदस्य निज नियुक्ति हुदाका बखत निर्धारित शर्त बमोजिम आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन ।