परिच्छेद – ८ सामाजिक विकास निर्देशक परिषद

परिच्छेद – ८ सामाजिक विकास निर्देशक परिषद

३८. सामाजिक विकास निर्देशक परिषद् : (१) सामाजिक संस्थाको नियमन तथा संचालनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्देशन दिन तथा त्यस्ता संस्थाको समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको एक सामाजिक विकास निर्देशक परिषद रहनेछ :
(क) महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(ग) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सामाजिक संस्थाहरुको राष्ट्रियस्तरकोसंगठन वा त्यस्ता संस्थाहरुको महासंघ वा त्यस्ता संगठन वा महासंघको कार्यकारी समितिमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट परिषद्को सिफारिसमा परिषदको अध्यक्षले मनोनित गरेको एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य
(ञ) सामाजिक संस्थाको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट परिषद्को सिफारिसमा परिषद्का अध्यक्षले मनोनित गरेका दुई जना महिला सहित तीन जना – सदस्य
(ट) केन्द्रीय पंजिकाधिकारी – सदस्य–सचिव
(२) परिषद्को बैठकमा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्री, नेपाल सरकारका अधिकृत, सामाजिक संस्थाका विशेषज्ञ, सामाजिक संस्थाका महासंघका कुनै पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिने छ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (झ) वा (ञ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि नियुक्त भएको मितिले दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।
३९. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य–सचिवले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) परिषद्को सदस्य–सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने सूचना सहित बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको कार्यसूची सात दिन अगावै परिषद्का सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) परिषद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा परिषद्का सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(७) परिषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
४०. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) संस्थाहरुको समन्वय, संचालन तथा परिचालनको एक नेतृत्वदायी संस्थाको रुपमा काम गर्ने,
(ख) संस्थाको नियमन, संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि पंजिकाधिकारीलाई निर्देशन दिने,
(ग) संस्थाको नियमन तथा संचालनका क्षेत्रमा गर्नु पर्ने समग्र नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई समय समयमा सुझाव दिने,
(घ) संस्थाको नियमित अनुगमनको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ङ) समाज सेवालाई मानव सेवाकोएक आधार स्तम्भको रुपमा विकास गरी नागरिकलाई स्वेच्छाले समाज सेवा प्रति उत्प्रेरित गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(च) स्वयम्सेवाको भावना प्रवद्र्धन गरी स्वयम्सेवालाई नागरिक सेवाको उत्कृष्ट सेवाको स्वरुपमा विकास गरी नागरिकलाई स्वयम्सेवा गर्न उत्प्रेरणा गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने वा गराउने ।
४१. कार्यदल गठन गर्न सक्ने ः (१) परिषद्ले सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न परिषदको कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कुनै विषयविज्ञको संयोजकत्वमा परिषद्ले कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त (टर्मस्अफ रेफरेन्स) तथा सुविधा परिषद्ले गठन गर्दाका बखत निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
४२. नीति विश्लेषण समिति : (१) समाज सेवा तथा सामाजिक संस्थाको संचालनका सम्बन्धमा परिषद्ले अख्तियार गर्ने नीतिका सम्बन्धमा परिषद्लाई सुझाव दिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजिम एक सामाजिक संस्था नीति विश्लेषण समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम तथा कर्तव्य, बैठक सम्बन्धी कुरा र अन्य विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ ।