Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

९२.बचाऊः

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मूल ऐनको दफा १३८, १६१ वा १६२ अन्तर्गतको कुनै मुद्दाकुनै अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको भए त्यस्तोमुद्दा सोही अदालतले कारबाई र किनारा गर्नेछ ।