९२.बचाऊः

९२.बचाऊः

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मूल ऐनको दफा १३८, १६१ वा १६२ अन्तर्गतको कुनै मुद्दाकुनै अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको भए त्यस्तोमुद्दा सोही अदालतले कारबाई र किनारा गर्नेछ ।