परिच्छेद – १२ कसूर तथा सजाय, जरिवाना

परिच्छेद – १२ कसूर तथा सजाय, जरिवाना

५४. कसूर तथा सजाय : (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ :
(क) यस ऐन बमोजिम संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी कसैले संस्था स्थापना गरेमा, सदस्यता वितरण गरेमा, संस्थाको काम कारबाई संचालन गरेमा वा कुनै रकम संकलन गरेमा,
(ख) दफा २३ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट कुनै काम गरेमा,
(ग) यस ऐन बमोजिम विघटन वा निलम्बन भएको संस्थाको तर्फबाट कुनै काम गरेमा,
(घ) दफा १३ विपरित विदेशी नागरिकलाई संस्थाको सदस्यता वितरण गरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :
(क) खण्ड (क) वा (ग) बमोजिमको कसूर भए पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ख) खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ग) खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
(३) यस दफा बमोजिमको कसूर मानिने कुनै काम प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा सोही कानून बमोजिम कारबाई गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्ने विदेशी व्यक्तिको प्रवेशाज्ञा रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
५५. कसूरको अनुसन्धान : (१) दफा ५४ अन्तर्गतका कसूरको अनुसन्धान केन्द्रीय पंजिकाधिकारीले तोकेको पंजिकाधिकारी कार्यालयको अधिकृत कर्मचारीले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकृतले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान सम्पन्न गरी आफ्नो राय तथा निष्कर्ष सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय र मुद्दा चलाउन सकिने भए अभियोजनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) यस ऐन अन्तर्गतको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई, कारबाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।
(४) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई चलाइने छ ।
५६. जरिवाना गर्न सक्ने : (१) पंजिकाधिकारीले देहायको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थालाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ :
(क) दफा ११ विपरित विधान लागू गरेमा,
(ख) दफा २० विपरित अनुमति प्राप्त नगरी कुनै काम गरेमा,
(ग) दफा ४३ को उपदफा (३) विपरित नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त नगरी रकम प्राप्त गरेमा,
(घ) दफा ४७ बमोजिम सम्पत्तिको लगत नराखेमा,
(ङ) दफा ३४ बमोजिमको निर्देशन वा दफा ३६ बमोजिमको आचार संहिता पालना नगरेमा,
(च) दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम कागजात वा विवरण उपलब्ध नगराएमा,
(छ) यस ऐन बमोजिम संस्थाले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गर्नु अघि पंजिकाधिकारीले तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ ।