९३.रुपान्तरर बचाऊः

९३.रुपान्तरर बचाऊः

(१) मूल ऐनमा ठाउँ ठाउँमा रहेको “प्रवन्धपत्रमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टामा “नियमावलीमा” भन्ने शब्द राखिएको छ ।

(२)यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा ठाउँ ठाउँमा रहेका “प्रवन्धपत्र र नियमावली”, “प्रवन्धपत्र”, “प्रवन्धपत्रवा नियमावली”, वा “प्रवन्धपत्र तथा नियमावली” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नियमावली” भन्ने शब्द राखिएको छ ।

(३)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भई संस्थापना भइसकेका कम्पनीले प्रवन्धपत्र र नियमावलीको प्रयोग गर्न सक्ने छन्र सोही बमोजिम कम्पनीको संचालन गर्न सक्नेछन्।

तर त्यस्ता कम्पनीले जुनसुकै बखत नियमावली संशोधन गरी प्रवन्धपत्रमा रहने विषयहरु नियमावलीमा समावेश गर्न वा यस ऐन बमोजिमको    नियमावली पारित गरी स्वीकृतिको लागि कार्यालयमा पेश गर्न सक्नेछन्।