परिच्छेद-९ निर्माण कार्यको गुणस्तर

परिच्छेद-९ निर्माण कार्यको गुणस्तर

 

५५.  निर्माण सामाग्री गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेः (१) कार्यकारी निर्देशकले स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग गर्न गुणस्तरीय बनाई लायक बनाउन आवश्यक उत्पादनस्थल, प्रोसेसिङ प्लान्ट वा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना गरिएको उत्पादनस्थल, प्रोसेसिङ प्लान्ट वा प्रयोगशालाबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामाग्री आयोजनाको काममा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

५६.  आयोजनाको निर्माण विधि र गुणस्तरः (१) आयोजनाको निर्माण गर्दा त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको डिजायन, स्टान्डर्ड, स्पेशिफिकेसन र गुणस्तर कायम हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गुणस्तर कायम गर्न आयोजना निर्माण सम्बन्धमा उपलव्ध सर्वोत्तम इन्जिनियरिङ्ग, वातावरणीय, सिभिल निर्माण तथा यान्त्रिक उपकरण जडानको अभ्यासको आधार लिनु पर्नेछ ।

५७.  आयोजना निर्माण सम्बन्धी नर्म्स: (१) आयोजनाको निर्माण कार्य गर्दा निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको नर्म्स बमोजिम हुनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको नर्म्समा नपरेका वा स्पष्ट नभएका नविनतम र उच्च प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित विज्ञको राय लिई समितिले स्वीकृत गरेको निर्माण कार्य सम्बन्धी नर्म्स प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

५८.  गुणस्तर र परिमाणको परीक्षण:- (१) आयोजनाको लागि प्रयोग हुने निर्माण सामग्री, निर्माण तथा आयोजनाबाट भएका खरिद कारवाहीहरुको परीक्षण गर्न समितिको अध्यक्षले एक विशेषज्ञ सहितको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो उपसमिति मार्फत कार्यकारी निर्देशकले गुणस्तर वा परिमाणको परीक्षण गराउन सक्नेछ ।

(२) आयोजना कार्यालयले उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि छुट्टै प्रयोगशाला राख्न सक्नेछ ।