परिच्छेद – १३ विविध

परिच्छेद – १३ विविध

५७. सहकार्य गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले अख्तियार गरेको नीति, कार्यक्रम वा कानूनको सम्बन्धमा सामाजिक जनचेतना प्रवद्र्धन गर्न वा समाजसेवा तथा सामुदायिक सेवामा उत्प्रेरण गर्न त्यस्तो सरकार वा तहले संस्थासँग सहकार्य वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सहकार्य वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको प्रारुप तथा संस्था छनौट सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५८. पुरस्कार, सम्मानपत्र वा प्रसंशापत्र दिन सकिनेः (१) नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा प्रत्येक वर्ष समाज सेवा वा सामाजिक संस्थाका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति वा सामाजिक संस्थाहरुमध्ये उत्कृष्ट, असाधारण र उल्लेखनीय काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कार, सम्मानपत्र वा प्रसंशापत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने पुरस्कारमध्ये एक राष्ट्रिय समाजसेवा पुरस्कार र सात प्रदेशस्तरकोसमाजसेवा पुरस्कार हुनेछन्।
(३) पुरस्कार तथा सम्मानपत्र र प्रंसशापत्र प्रदान गर्ने कार्यविधि, पुरस्कारको रकम, छनौट विधि र आधार तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५९. सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन सक्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नै विघटन भई तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले उचित ठहराएको संस्थालाई प्रदान गर्न सक्नेछ ।
६०. यस ऐन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने ः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी वा गुठीको रुपमा दर्ता भएका संस्थाले यस ऐन बमोजिम आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने छैन ।
६१. नियम बनाउने : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
६२. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस ऐन अन्तर्गत गर्न नहुने वा गर्न नसक्ने कुनै काम प्रचलित कानून बमोजिम फौजदारी कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएकाे मानिने छैन ।
६३. खास प्रकृतिको संस्थाको दर्ता तथा संचालन : कुनै खास संस्था वा खास किसिमको संस्थाको दर्ता, संचालन वा नियमनका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाको दर्ता, संचालन वा नियमनका सम्बन्धमा सोही कानून बमोजिम हुनेछ ।
६४. खारेजी र बचाऊ : (१) देहायका ऐन खारेज गरिएको छ :
(क) राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८,
(ख) संस्था दर्ता ऐन, २०३४,
(ग) समाज कल्याण ऐन, २०४९ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाई यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको ऐन बमोजिम कुनै संस्था गुठीको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने गरी दर्ता भएको रहेछ भने त्यस्तो संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र प्रचलित कानून बमोजिम गुठीको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत तत्काल कायम रहेको समाज कल्याण परिषद्‌मा कार्यरत कर्मचारीहरुको प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्थापन वा समायोजन गर्नेछ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कायम रहेको समाज कल्याण परिषद्को नाममा रहेको वा भोगचलन गरेको चल वा अचल वा भौतिक वा अभौतिक सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रिय पंजिकाधिकारीले अद्यावधिक गरी त्यस्को विवरण र अभिलेख नेपाल सरकार र परिषद्लाई दिनु पर्नेछ ।