परिच्छेद – ७ निवेदनपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ७ निवेदनपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३७. निवेदनपत्र दस्तुरः यस नियमावली वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा यस विषयमा यति दस्तुर लाग्छ वा कुनै दस्तुर लाग्दैन भन्ने किटान गरी लेखिएकोमा बाहेक अदालतमा जुनसुकै विषयको निवेदन दिंदा पाँच रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

३८. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरुः (१) नियम १४ मा उल्लेखित कुराहरुका अतिरिक्त प्रत्येक निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरु छोटकरीमा स्पष्ट रुपले लेखिएको हुनु पर्नेछः–

(क) निवेदन गर्नु पर्ने विषय र गरी पाउ“ भनी माग गरेको कुरा,
(ख) सो निवेदनपत्र सम्बन्धमा निवेदकले आधार लिएको कुरा, विषय र परिस्थिति,
(ग) कुन कानून अन्तर्गत दिइएको वा माग गरिएको हो सो कानूनको नाम र द˚ा,
(घ) कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा दिइएको भए सो मुद्दा परेको साल, मुद्दाको नम्बर र कुन अदालतमा परेको छ सोको नाउ“ ।

(२) कुनै अड्डा अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा लिखत कागजपत्र झिकाई पाउँ भन्ने निवेदनपत्रमा सो मिसिल वा लिखत कागजपत्र हाल कुन कारबाही वा मुद्दाको पुष्ट्याई वा खण्डनको लागि आवश्यक र प्रमाण लायक छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरी यथासम्भव देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः–

(क) मिसिल वा लिखत कागजपत्र भएको अड्डा अदालतको नाम,
(ख) लिखत कागजपत्र भएको मिसिल वा फाइलको नम्बर, नाम,
(ग) मिसिल वा लिखत कागजपत्रको मिति,
(घ) लिखत कागजपत्रमा लेखिएको भाषा,
(ङ) मिसिल वा लिखत कागजपत्रको अन्य परिचयात्मक विवरण ।

(३) जमानतको लागि दिने निवेदनपत्रमा सम्बन्धित कानून र आÇनो मागलाई समर्थन गर्ने तथ्यहरु ।

३९. निवेदनपत्रको ढाँचाः (१) निवेदनपत्र अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्छ ।

(२) कुनै पनि निवेदन, निवेदकले वा निजको वारिसले अदालतमा आफै आएर दिनु वा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी पठाउनु पर्नेछ र आफै हाजिर भई दिने निवेदनपत्रमा अड्डाको सामुन्ने सहीछाप गर्नु पर्छ ।

४०. पहिलो निवेदनको उल्लेखः पहिले कुनै विषयमा निवेदन दिएको रहेछ र पछि फेरि सोही व्यहोराको वा समान उद्देश्यलाई लिएर निवेदन दिनु परेमा पहिले निवेदनपत्र दिएको कुरा र त्यसमा कुनै आदेश भएकोमा सो समेत पछिल्लो निवेदनमा स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४१. निवेदकको विवरण दिनेः प्रत्येक निवेदनपत्रमा निवेदकको पूरा नाम, थर र फलाना ठाउँमा जन्म भै हाल फलाना ठाउँ बस्ने फलाना भनी लेखिएको हुनु पर्नेछ र निवेदक, निवेदनपत्र दिएको मुद्दाको वादी, प्रतिवादी रहेनछ भने त्यस्तो निवेदनपत्रमा आफ्नो बाबु वा पतिको नाम थर, पेशा र दर्जा समेत लेख्नु पर्नेछ ।

४२. पेटबोलीमा उल्लेख गरिएको व्यक्तिः निवेदनपत्रको पेटबोलीमा परेका प्रत्येक व्यक्तिको विवरण निजलाई सजिलैसँग पहिल्याउन सकिने गरी लेखिएको हुनु पर्छ ।

४३. निवेदनपत्रमा लेखिएको स्थानः निवेदनपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक ठाउ“ वा स्थान ठीक ठीक तवरले जनिएको हुनु पर्छ ।

४४. लिखत फिर्ता दिनेः न्यायाधीश वा स्रेस्तेदारको आदेश बेगर निवेदनपत्र साथ सक्कल प्रमाणका लागि पेश भएका कुनै पनि लिखत फिर्ता दिइने छैन । सक्कल लिखत रहेछ भने रीतपूर्वकको नक्कल राखेर सक्कल लिखत फिर्ता दिइनेछ ।

४५. रीत नपुगेको निवेदनपत्रः यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिम रीत नपुगेको कुनै पनि निवेदनपत्र अदालतमा लाग्न सक्तैन । त्यस्तो रीत नपुगेको निवेदनपत्र दर्ता गर्न ल्याए रीत नपुगेको व्यहोरा जनाई तामेलीमा राखी दिनु पर्छ । अदालतले आवश्यक सम्झे सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोको जनाउ दिन सक्नेछ ।