न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४

न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

      २०७४।६।२३

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्याय सेवा आयोगले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।