परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१.       संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.       परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क)    “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ख)     “ऐन” भन्नाले न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ ।

(ग)      “सचिव” भन्नाले न्याय परिषदको सचिव सम्झनु पर्छ ।

(घ)     “सचिवालय” भन्नाले न्याय परिषद सचिवालय सम्झनु पर्छ ।

(ङ)     “सेवासँग सम्बन्धित ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु    पर्छ ।

(च)     “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।