परिच्छेद-४ विविध

परिच्छेद-४ विविध

३४.    आयोगको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी लेखी पठाउन सक्नेः संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) तथा ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृतको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापनाको सिफारिस सम्बन्धमा तत्काल न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

३५.    आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेः संविधान, ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएको बाहेक अन्य कुराका हकमा सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरुका नियुक्ति, सरुवा र बढुवा तथा जिल्ला न्यायाधीश पदको परीक्षा तथा सिफारिश सम्बन्धमा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धि कानून तथा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३६.    अनुसुचीमा हेरफेर वा थपघटः आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

३७.    निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेः आयोगले ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यकतानुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।