अनुसुची- १ (नियम ३ संग सम्बन्धित)   बार्षिक कार्यतालिका

अनुसुची- १ (नियम ३ संग सम्बन्धित)   बार्षिक कार्यतालिका

अनुसुची- १

(नियम ३ संग सम्बन्धित)

 बार्षिक कार्यतालिका

पद्पुर्ति कार्यतालिका (संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृत)
क्र.स. श्रेणी/तह पद्पुर्तिको किसिम पदसंख्या निर्धारण विज्ञापन प्रकाशन परीक्षा सञ्चालन लिखित परीक्षा नतिजा/बढुवा सूचना प्रकाशन अन्तर्वार्ता र सिफारिस/बढुवा सिफारीस
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी खुला प्रतियोगिता असोज कार्तिक लोकसेवा आयोगबाट
    आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवा लोकसेवा आयोगबाट
    कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा बढुवा असोज कार्तिक   पुष माघ माघ- फागुन
    जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकनद्वारा बढुवा असोज कार्तिक   पुष माघ माघ- फागुन
राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणी खुला प्रतियोगिता असोज कार्तिक लोकसेवा आयोगबाट
    आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवा लोकसेवा आयोगबाट
    कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा बढुवा असोज कार्तिक   पुष माघ माघ- फागुन
    जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकनद्वारा बढुवा असोज कार्तिक   पुष माघ माघ- फागुन
राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी खुला प्रतियोगिता लोकसेवा आयोगबाट लोकसेवा आयोगबाट
    जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकनद्वारा बढुवा लोकसेवा आयोगबाट
सरुवा (संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृत)
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरुवा सेवासँग सम्बन्धित ऐन अनुसार
राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणी सरुवा सेवासँग सम्बन्धित ऐन अनुसार
राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी सरुवा सेवासँग सम्बन्धित ऐन अनुसार
जिल्ला न्यायाधीश पदको परीक्षा संचालन
१. संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको पद     असोज-कार्तिक मंसिर-पौष माघ-फागुन फागुन- चैत्र