अनुसुची-३ (नियम ४ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)  पदसंख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूत्र

अनुसुची-३ (नियम ४ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)  पदसंख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूत्र

अनुसुची-३

(नियम ४ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

 पदसंख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूत्र

 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तरगतका राजपत्राड्ढित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदमा पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सुत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुन आउने पदसंख्या देहाय वमोजिम हुनेछः‑

(क) प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रः

कार्यक्षमताको मूल्याड्ढनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनद्वारा हुने पदपूर्तिक लागि ३५% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि २०% खुला प्रतियेगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि १०%
जम्मा माग पद संख्या X ३५                १०० जम्मा माग पद संख्या X ३५                १०० जम्मा माग पद संख्या X २०                १०० जम्मा माग पद संख्या X १०                १००

 

(ख)   खण्ड (क) वमोजिम कुनै पद वा पदहरुको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा कार्यक्षमता मूल्याड्ढन बढुवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनद्वारा हुने बढुवा। आन्तरिक प्रतियोगिता र खु्ल्ला प्रतियोगिता मध्ये जुनमा बढी आउँछ त्यसैका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलव पछिको अंक बराबर आएमा क्रमशः कार्यक्षमताको मूल्याड्ढन बढुवा , जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूलयाड्ढनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगितालाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय वमोजिम पदसंख्या कायम हुनेछः

जम्मा पद संख्या जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% कार्यक्षमताको मूल्याड्ढनद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि ३५% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि २०% खुला प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि १०%
सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या
X ३५ = ०.३५   १०० X ३५ = ०.३५   १००   X २० = ०=२०

१००

  X १० = ०.१०   १००  
X ३५ = ०.७०   १०० X ३५ = ०.७०   १०० X २० = ०=४०

१००

  X १० = ०.२०   १००  
X ३५ = १.०५   १०० X ३५ = १.०५   १०० X २० = ०=६०

१००

X  = ०.३०   १००  
X ३५ = १.४०   १०० X ३५ = १.४०   १०० X २० = ०=८०

१००

X १० = ०.४०   १००  
X ३५ = १.७५   १०० X ३५ = १.७५   १०० X २० = १=००

१००

X १० = ०.५०   १००  
X ३५ = २.१०   १०० X ३५ = २.१०   १०० X २० = १=२०

१००

X १० = ०.६०   १००
X ३५ = २.४५   १०० X ३५ = २.४५   १०० X २० = १=४०

१००

X १० = ०.७०   १००
X ३५ = २.८०   १०० X ३५ = २.८०   १०० X २० = १=६०

१००

X १० = ०.८०   १००
X ३५ = ३.१५   १०० X ३५ = ३.१५   १०० X २० = १=८०

१००

X १० = ०.९०   १००
१० X ३५ = ३.५०   १०० X ३५ = ३.५०   १०० १० X २० = २=००

१००

X १० = १.००   १००
११ X ३५ = ३.८५   १०० X ३५ = ३.८५   १०० ११ X २० = २=२०

१००

X १० = १.१०   १००
१२ X ३५ = ४.२०   १०० X ३५ = ४.२०   १०० १२ X २० = २=४०

१००

X १० = १.२०   १००
१३ X ३५ = ४.५५   १०० X ३५ = ४.५५   १०० १३ X २० = २=६०

१००

X १० = १.३०   १००
१४ X ३५ = ४.९०   १०० X ३५ = ४.९०   १०० १४ X २० = २=८०

१००

X १० = १.४०   १००
१५ X ३५ = ५.२५   १०० X ३५ = ५.२५   १०० १५ X २० = ३=००

१००

X १० = १.५०   १००
१६ X ३५ = ५.६०   १०० X ३५ = ५.६०   १०० १६ X २० = ३=२०

१००

X १० = १.६०   १००
१७ X ३५ = ५.९५   १०० X ३५ = ५.९५   १०० १७ X २० = ३=४०

१००

X १० = १.७०   १००
१८ X ३५ = ६.३०   १०० X ३५ = ६.३०   १०० १८ X २० = ३=६०

१००

X १० = १.८०   १००
१९ X ३५ = ६.६५   १०० X ३५ = ६.६५   १०० १९ X २० = ३=८०

१००

X १० = १.९०   १००
२० २० X ३५ = ७.००   १०० २० X ३५ = ७.००   १०० २० X २० = ४=००

१००

२० X २० = २.००   १००

माथि उल्लेख भएअनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा माग पटक पटक गरी प्राप्त गरी भएका २० (बीस) पद नपुगेसम्म अवधिका मागहरु जोडी गणना गर्ने र २१ औं देखिको पदहरुलाई पुनः नयाँ गणना गर्ने ।

(ग)   खण्ड (ख) वमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि छुट्टाईने पद मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) अनुसार ४५ प्रतिशतबाट (महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपा∙ र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारवीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि छुटयाउँदा) हुने पद र बाँकी ५५ प्रतिशत सबै उम्मेदवारहरु वीच खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सूत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुन आउने पदसंख्या देहाय वमोजिम हुनेछः

 

५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि ४५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि
खुल्ला पदको लागि छुट्टाइएको पद स‌ंख्या X५५

१००

खुल्ला पदको लागि छुट्टाइएको पद स‌ंख्या X४५

१००

 

(घ)   खण्ड (ग) वमोजिम कुनै पद वा पदहरुको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशतमा मध्ये जुनमा बढी आँउछ, त्यसैका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलव पछि दुवै समूहमा वरावर अड्ढ आएमा पहिले ५५ प्रतिशत खुल्लालाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय वमोजिम पदसंख्या कायम हुनेछः

खुल्ला प्रतियोगिताका प्रतिशत निर्धारण पछि कायम भएको पद संख्या ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि ४५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि
सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या
X ५५ = ०.५५

१००

X ४५ = ०.४५

१००

 
X ५५ = १.१०

१००

X ४५ = ०.९०

१००

X ५५ = १.६५

१००

X ४५ = १.३५

१००

X ५५ = २.२०

१००

X ४५ = १.८०

१००

X ५५ = २.७५

१००

X ४५ = २.२५

१००

X ५५ = ३.३०

१००

X ४५ = २.७०

१००

X ५५ = ३.८५

१००

X ४५ = ३.१५

१००

X ५५ = ४.४०

१००

X ४५ = ३.६०

१००

X ५५ = ४.९५

१००

X ४५ = ४.०५

१००

१० १० X ५५ = ५.५०

१००

१० X ४५ = ४.५०

१००

११ ११ X ५५ = ६.०५

१००

११ X ४५ = ४.९५

१००

१२ १२ X ५५ = ६.६०

१००

१२ X ४५ = ५.४०

१००

१३ १३ X ५५ = ७.१५

१००

१३ X ४५ = ५.८५

१००

१४ १४ X ५५ = ७.७०

१००

१४ X ४५ = ६.३०

१००

१५ १५ X ५५ = ८.२५

१००

१५ X ४५ = ६.७५

१००

१६ १६ X ५५ = ८.८०

१००

१६ X ४५ = ७.२०

१००

१७ १७ X ५५ = ९.३५

१००

१७ X ४५ = ७.६५

१००

१८ १८ X ५५ = ९.९०

१००

१० १८ X ४५ = ८.१०

१००

१९ १९ X ५५ = १०.४५

१००

१० १९ X ४५ = ८.५५

१००

२० २० X ५५ = ११.००

१००

११ २० X ४५ = ९.००

१००

(ङ)   खण्ड (घ) बमोजिम ऐनद्वारा तोकिएको ४५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका पदलाई शत प्रतिशत मानी ती पद मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) अनुसार (क) महिला (ख) आदिवासी÷जनजाती (ग) मधेसी (घ) दलित (ङ) अपाङ्ग (च) पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार वीच मात्र प्रतिस्पर्धाका लागि पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धाण गर्ने सूत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुन आउने पदसंख्य देहाय वमोजिम हुनेछ

सि.नं. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा उल्लेखित समूह पदसंख्या छुटयाउने सूत्र
क. महिला (३३%) पदसंख्या X ३३

१००

ख. आदिवासी/जनजाति (२७%) पदसंख्या X २७

१००

ग. मधेसी (२२%) पदसंख्या X २२

१००

घ. दलित (९%) पदसंख्या X

१००

ङ. अपाङ्ग (५%) पदसंख्या X

१००

च. पिछडिएको क्षेत्र (४%) पदसंख्या X

१००

(च)   खण्ड (ङ) वमोजिम कुनै पद वा पदहरुको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्द भागफल दशमलवमा आएका महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र जुनमा बढी आउछ, त्यसैका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलव पछि महिला आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा वरावर अङ्क आएमा महिलालाई प्राथमिकता दिने । आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा वरावर अङ्क आएमा आदिवासी/जनजातीलाई प्राथमिकता दिने । मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा वरावर अङ्क आएमा मधेसीलाई प्राथमिकता दिने । दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा वरावर अङ्क आएमा दलितलाई प्राथमिकता दिने । अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा वरावर अङ्क आएमा अपाङ्गलाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय वमोजिम पदसंख्या कायम हुनेछः

 

खुल्ला महिला आदिवास÷ जनजाती मधेसी दलित अपाङ्ग पिछडिएको क्षेत्र
३३% ले हुन आउने भार अंक पद संख्या २७% ले हुन आउने भार अंक पद संख्या २२% ले हुन आउने भार अंक पद संख्या ९% ले हुन आउने भार अंक पद संख्या ५% ले हुन आउने भार अंक पद संख्या ४% ले हुन आउने भार अंक पद संख्या
0.33   0.27   0.22   0.0   0.05   0.0  
1 0.33 0 0.27 0 0.22 0 0.0 0 0.05 0 0.0 0
2 0.66 1 0.54 1 0.44 0 0.18 0 0.10 0 0.0 0
3 0.99 1 0.81 1 0.66 1 0.27 0 0.15 0 0.12 0
4 1.32 1 1.08 1 0.88 1 0.36 0 0.20 0 0.16 0
5 1.65 2 1.35 1 1.10 1 0.4 0 0.25 0 0.20 0
6 1.98 2 1.62 2 1.32 1 0.5 1 0.=30 0 0.24 0
7 2.31 2 1.89 2 1.54 2 0.63 1 0.35 0 0.28 0
8 2.64 3 2.16 2 1.76 2 0.72 1 0.4 0 0.32 0
9 2.97 3 2.43 2 1.98 2 0.81 1 0.4 0 0.36 0
10 3.30 3 2.70 3 2.20 2 0.9 1 0.50 1 0.4 0
11 3.63 4 2.97 3 2.42 2 0.9 1 0.55 1 0.4 0
12 3.96 4 3.24 3 2.64 3 1.08 1 0.60 1 0.4 0
13 4.29 4 3.51 4 2.86 3 1.17 1 0.65 1 0.52 1
14 4.62 5 3.78 4 3.08 3 1.26 1 0.70 1 0.56 1
15 4.95 5 4.05 4 3.30 3 1.35 1 0.75 1 0.60 1
16 5.28 5 4.32 4 3.52 4 1.4 1 0.8 1 0.64 1
17 5.61 6 4.59 5 3.74 4 1.53 2 0.85 1 0.68 1
18 5.94 6 4.86 5 3.96 4 1.62 2 0.90 1 0.72 1
19 6.27 6 5.13 5 4.18 4 1.71 2 0.95 1 0.76 1
20 6.60 7 5.40 5 4.40 4 1.80 2 1.00 1 0.8 1
21 6.93 7 5.67 6 4.62 5 1.89 2 1.05 1 0.8 1
22 7.26 7 5.94 6 4.84 5 1.98 2 1.10 1 0.8 1
23 7.59 8 6.21 6 5.06 5 2.07 2 1.15 1 0.92 1
24 7.92 8 6.48 6 5.28 5 2.16 2 1.20 1 0.96 1
25 8.25 8 6.75 7 5.50 6 2.25 2 1.25 1 1.00 1
26 8.58 9 7.02 7 5.72 6 2.34 2 1.30 1 1.04 1
27 8.91 9 7.29 7 5.94 6 2.43 2 1.35 1 1.08 1
28 9.24 9 7.56 8 6.16 6 2.52 3 1.40 1 1.12 1
29 9.57 10 7.83 8 6.38 6 2.61 3 1.45 1 1.16 1
30 9.90 10 8.10 8 6.60 7 2.70 3 1.50 2 1.20 1
31 10.23 10 8.37 8 6.82 7 2.79 3 1.55 2 1.24 1
32 10.56 11 8.64 9 7.04 7 2.8 3 1.60 2 1.28 1
33 10.89 11 8.91 9 7.26 7 2.97 3 1.65 2 1.32 1
34 11.22 11 9.18 9 7.48 7 3.06 3 1.70 2 1.36 1
35 11.55 12 9.45 9 7.70 8 3.15 3 1.75 2 1.40 1
36 11.88 12 9.72 10 7.92 8 3.24 3 1.80 2 1.44 1
37 12.21 12 9.99 10 8.14 8 3.33 3 1.90 2 1.48 1
38 12.54 13 10.26 10 8.36 8 3.42 3 1.90 2 1.52 2
39 12.87 13 10.53 11 8.58 9 3.51 4 1.95 2 1.56 2
40 13.20 13 10.8 11 8.80 9 3.60 4 2.00 2 160 2
41 13.53 14 11.07 11 9.02 9 3.69 4 2.05 2 1.64 2
42 13.86 14 11.34 11 9.24 9 3.78 4 2.10 2 1.68 2
43 14.19 14 11.61 12 9.46 9 3.87 4 2.15 2 1.72 2
44 14.52 15 11.88 12 9.68 10 3.96 4 2.20 2 1.76 2
45 14.85 15 12.15 12 9.90 10 4.0 4 2.25 2 1.80 2
46 15.18 15 12.42 12 10.12 10 4.1 4 2.30 2 1.84 2
47 15.51 16 12.69 13 10.34 10 4.23 4 2.35 2 1.88 2
48 15.84 16 12.96 13 10.56 11 4.32 4 2.40 2 1.92 2
49 16.17 16 13.23 13 10.7 11 4.4 4 2.45 2 1.96 2
50 16.50 17 13.50 14 11.00 11 4.5 5 2.50 3 2.00 2
51 16.83 17 13.77 14 11.22 11 4.5 5 2.55 3 2.04 2
52 17.16 17 14.04 14 11.4 11 4.6 5 2.60 3 2.08 2
53 17.49 17 14.31 14 11.66 12 4.7 5 2.65 3 2.12 2
54 17.82 18 14.58 15 11.88 12 4.8 5 2.70 3 2.16 2
55 18.15 18 14.85 15 12.10 12 4.9 5 2.75 3 2.20 2
56 18.48 18 15.12 15 12.32 12 5.0 5 2.80 3 2.24 2
57 18.81 19 15.39 15 12.54 13 5.13 5 2.85 3 2.28 2
58 19.14 19 15.66 16 12.76 13 5.22 5 2.90 3 2.32 2
59 19.47 19 15.93 16 12.98 13 5.31 5 2.95 3 2.36 2
60 19.80 20 16.20 16 13.20 13 5.4 5 3.00 3 2.40 2
61 20.13 20 16.47 16 13.42 13 5.4 5 3.05 3 2.4 2
62 20.46 20 16.74 17 13.64 14 5.5 6 3.10 3 2.4 2
63 20.79 21 17.01 17 13.86 14 5.67 6 3.15 3 2.52 3
64 21.12 21 17.28 17 14.0 14 5.76 6 3.20 3 2.56 3
65 21.45 21 17.55 18 14.30 14 5.8 6 3.25 3 2.60 3
66 21.78 22 17.82 18 14.52 15 5.9 6 3.30 3 2.64 3
67 22.11 22 18.09 18 14.7 15 6.03 6 3.35 3 2.68 3
68 22.44 22 18.36 18 14.96 15 6.12 6 3.40 3 2.72 3
69 22.77 23 18.63 19 15.18 15 6.21 6 3.45 3 2.76 3
70 23.10 23 18.90 19 15.4 15 6.30 6 3.50 4 2.80 3
71 23.43 23 19.17 19 15.62 16 6.39 6 3.55 4 2.8 3
72 23.76 24 19.44 19 15.8 16 6.4 6 3.60 4 2.88 3
73 24.09 24 19.71 20 16.06 16 6.57 7 3.65 4 2.92 3
74 24.42 24 19.98 20 16.28 16 6.66 7 3.70 4 2.96 3
75 24.75 25 20.25 20 16.50 17 6.75 7 3.75 4 3.00 3
76 25.08 25 20.52 21 16.72 17 6.8 7 3.80 4 3.04 3
77 25.41 25 20.79 21 16.94 17 6.93 7 3.85 4 3.08 3
78 25.74 26 21.06 21 17.16 17 7.02 7 3.90 4 3.12 3
79 26.07 26 21.33 21 17.38 17 7.11 7 3.95 4 3.16 3
80 26.40 26 21.60 22 17.60 18 7.20 7 4.0 4 3.20 3
81 26.73 27 21.87 22 17.82 18 7.29 7 4.0 4 3.24 3
82 27.06 27 22.14 22 18.0 18 7.38 7 4.10 4 3.28 3
83 27.39 27 22.41 22 18.26 18 7.4 7 4.15 4 3.32 3
84 27.72 28 22.68 23 18.48 18 7.56 8 4.20 4 3.36 3
85 28.05 28 22.95 23 18.7 19 7.65 8 4.25 4 3.40 3
86 28.38 28 23.22 23 18.92 19 7.7 8 4.30 4 3.44 3
87 28.71 29 23.49 23 19.14 19 7.83 8 4.35 4 3.48 3
88 29.04 29 23.76 24 19.36 19 7.92 8 4.4 4 3.52 4
89 29.37 29 24.03 24 19.58 20 8.01 8 4.4 4 3.56 4
90 29.70 30 24.30 24 19.8 20 8.10 8 4.5 5 3.60 4
91 30.03 30 24.57 25 20.02 20 8.19 8 4.55 5 3.64 4
92 30.36 30 24.84 25 20.2 20 8.2 8 4.60 5 3.68 4
93 30.69 31 25=11 25 20.4 20 8.37 8 4.65 5 3.72 4
94 31.02 31 25.38 25 20.68 21 8.4 8 4.70 5 3.76 4
95 31.35 31 25.65 26 20.9 21 8.5 9 4.75 5 3.80 4
96 31.68 32 25.92 26 21.12 21 8.6 9 4.8 5 3.84 4
97 32.01 32 26.19 26 21.34 21 8.73 9 4.8 5 3.88 4
98 32.34 32 26.46 26 21.56 22 8.8 9 4.9 5 3.92 4
99 32.67 33 26.73 27 21.78 22 8.91 9 4.95 5 3.96 4
100 33.00 33 27.00 27 22.00 22 9.0 9 5.00 5 4.0 4