अनुसुची -२ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) रिक्त पदपूर्तिको लागि माग गर्दा भर्नुपर्ने फाराम

अनुसुची -२ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) रिक्त पदपूर्तिको लागि माग गर्दा भर्नुपर्ने फाराम

अनुसुची -२

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 रिक्त पदपूर्तिको लागि माग गर्दा भर्नुपर्ने फाराम

 

माग गर्ने निकायको नाम र ठेगानाः

क्र.सं.

 

पद श्रेणी, तह

 

सेवा / समूह

 

आवश्यक न्यूनतम

शैक्षिक योग्यता

संक्षिप्त कार्यविवरण

 

अघिल्लो आ.व. मा माग भई पूर्ति हुने बाँकी पदसंख्या यस आ.व.मा नयाँ पद सृजना वा रिक्त भई माग गरिएको संखया कूल माग

पदसंख्या

कैफियत
        खुलाको लागि

 

बढुवाको लागि

 

  नयाँ पद सृजना रिक्त

 

   
                       

 

 

 

 

द्रष्टव्यः

(१)    महल ७ अन्तरगतको दोस्रो कोलममा नयाँ पद सृजना भएको भए कुन मितिमा भएको हो खुलाउने र रिक्त भएको भए कसरी रिक्त भएको हो

कैफियत महलमा अनिवार्य रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(२)    अन्य आवश्यक कुराहरु भएमा उल्लेख गर्ने ।

 

 

सम्बन्धित निकायको प्रमुखको, दस्तखतः

नाम, थरः

पदः

मितिः