अनुसुची- ४ (नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) विभागीय सजायको परामर्श माग गर्दा भर्नु  पर्ने फाराम

अनुसुची- ४ (नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) विभागीय सजायको परामर्श माग गर्दा भर्नु  पर्ने फाराम

अनुसुची- ४

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 विभागीय सजायको परामर्श माग गर्दा भर्नु  पर्ने फाराम

 १.    सजायको लागि प्रस्तावित कर्मचारीको,–

नाम, थरः                                                   श्रेणी र तहः

पद :                                                         सेवा /समूह/उपसमूहः

स्थायी नियुक्ति मितिः                                 तलव वृद्धि (ग्रेड) संख्या :

हालको पदमा बढुवा मितिः                        खाईपाई आएको तलव रकमः

२.    विभागीय सजाय सम्वन्धी विवरण

(क)   प्रस्तावित सजायको विवरणः

(१)   कर्मचारीले गरेको कसूरको छोटकरी विवरण र निज उपर लगाईएको अभियोगः

(सम्वन्धित ऐन/नियमको दफा/नियम समेत उल्लेख गर्ने)

(२)   प्रस्तावित सजायको विवरणः

(सेवा सम्वन्धी ऐनको दफा /नियमको नियम समेत उल्लेख गर्ने)

(ख)   यसअघि विभागीय सजाय भए नभएकोः

(भएको भए )

(१)   कुन कसूरमा सजाय भएको हो, कसूरको प्रकृति र मिति समेत छोटकरीमा उल्लेख गर्नेः

(२)   प्रचलित कानूनको कुन दफासँग सम्वन्धित अभियोग लगाईएको हो, सो खुलाउनेः

(३)   आयोगबाट परामर्श लिएको भए कुन मितिमा परामर्श प्राप्त भएको हो, सो समेत खुलाउनेः

३.    यसै प्रकृतिको कसूरमा यस अघि त्यस निकाय अन्तर्गतका अन्य कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरिएको भए सो खुलाउनेः

४.    यसै कसूरमा संलग्न अन्य कर्मचारी भए सो को बिवरण र निजहरु उपर लगाएको अभियोग वा सजायको बिवरण :

५.    सजाय गर्ने अधिकारीकोः

नाम,थर:…………………………………………….. सेवा/समूह/उपसमूह:…………………………………

पद:………………………………..    श्रेणी/तह :………………………………..

कार्यालयः ……………………………….

६.    फाईल पठाउने अधिकृतकोः

नाम,थरः …………………………………….

दस्तखतः…………………………………..

पद : ……………………………………                      मितिः ………………………

कार्यालयः ………………………….