अनुसुची- ५ (नियम २३ सँग सम्बन्धित) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दाको संख्या

अनुसुची- ५ (नियम २३ सँग सम्बन्धित) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दाको संख्या

अनुसुची- ५

(नियम २३ सँग सम्बन्धित)

 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दाको संख्या

(क)   लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा माग भएको रिक्त पदसंख्यामा देहाय बमोजिम उत्तीर्ण उम्मेदवारहरू थप गर्नु पर्नेछ :–

माग भएको रिक्त पद संख्या           थप हुने संख्या                    कायम हुने उम्मेदवार संख्या

१. १ देखि ५ सम्म भएमा                          २                                   ३ देखि ७ सम्म

२. ६ देखि १० सम्म भएमा                       ३                                   ९ देखि १३ सम्म

३. ११ देखि १५ सम्म भएमा                    ४                                   १५ देखि १९ सम्म

४. १६ देखि २० सम्म भएमा                    ५                                   २१ देखि २५ सम्म

५. २१ देखि २५ सम्म भएमा                    ६                                   २७ देखि ३१ सम्म

६. २६ देखि ३० सम्म भएमा                    ७                                   ३३ देखि ३७ सम्म

७. ३१ देखि ३५ सम्म भएमा                    ८                                   ३९ देखि ४३ सम्म

८. ३६ देखि ४० सम्म भएमा                    ९                                   ४५ देखि ४९ सम्म

९. ४१ र सो माथि जतिसुकै भएमा                 २० प्रतिशत

(ख)   समान स्तरको पदको लागि एउटै समयमा भएको भिन्दा भिन्दै बिज्ञापन बमोजिमको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो विज्ञापनको नतिजामा नाम समावेश भएकामध्ये जतिजना उम्मेदवारको नाम त्यसपछि प्रकाशन हुने पदको नतिजामा समावेश भएको छ त्यतिकै संख्यामा थप उम्मेदवारहरूको नाम समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(ग)   खण्ड (क) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा कुनै कठिनाई आईपरेमा आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।