अनुसुची – ६ (नियम २७ को उपनियम (१) र (६) सँग सम्बन्धित) अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कन फाराम

अनुसुची – ६ (नियम २७ को उपनियम (१) र (६) सँग सम्बन्धित) अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कन फाराम

अनुसुची

(नियम २७ को उपनियम (१) र (६) सँग सम्बन्धित)

अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कन फाराम

 

विज्ञापन नं.:                  पद:            पदसंख्या:                 उम्मेदवार संख्या:                                           अन्तर्वार्ता मिति:

क्र.सं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर सामान्य ज्ञान, विषयसम्बन्धी ज्ञान र व्यक्तित्व कैफियत

 

प्राप्ताङ्क
अङ्कमा अक्षरमा
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

माथि उल्लिखित कुनै पनि उम्मेदवार मेरो पति, पत्नी तथा छोरा–छोरी, दाजु–भाई, दिदी–बहिनी, भाउजु–बुहारी, काका–काकी, ठुलोबुबा–ठुलीआमा, सानाबा–सानीआमा, भतिजा–भतिजी, भाञ्जा–भाञ्जी, भिनाजु–ज्वाई, मामा–माइज्यू, फुपु–फुपाज्यू, साला–साली र तीनका छोराछोरी नाता   पर्दैन ।

अन्तर्वार्ता समितिको

अध्यक्ष/सदस्यको दस्तखत:

नाम, थरः

पद:

मिति:

द्रष्टव्य

(१)   अन्तर्वार्ता लिइन लागेको पदको विज्ञापनमा अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका माथि उल्लिखित कुनै नाता पर्ने भएमा त्यस्तो अन्तर्वार्ताकर्ताले उक्त समूहको सो दिनको अन्तर्वार्तामा भाग लिनु हुंदैन ।

(२)   अन्तर्वार्तामा अधिकतम ७०% भन्दा बढी र न्यूनतम ४०% भन्दा कम अङ्क दिंदा पुष्ट्याई दिनु पर्नेछ ।