अनुसुची – ७ (नियम ३० सँग सम्बन्धित) वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्या

अनुसुची – ७ (नियम ३० सँग सम्बन्धित) वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्या

अनुसुची

(नियम ३० सँग सम्बन्धित)

वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्या

१.    उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्दा देहाय बमोजिमको संख्यामा वैकल्पिक उम्मेदवार समावेश गरी सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

सि.नं.         माग भएको रिक्त पदसंख्या                               वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्या

१.                   १ देखि ३ सम्म भएमा                                               १

२.                   ४ देखि ८ सम्म भएमा                                               २

३.                   ९ देखि १५ सम्म भएमा                                            ३

४.                   १६ देखि २० सम्म भएमा                                         ४

५.

२१ र सो भन्दा माथि जतिसुकै भएपनि                                              २० प्रतिशत

 

२.    खण्ड १ बमोजिम बैकल्पिक उम्मेदवारको सूची तयार गर्दा एकभन्दा बढी उम्मेदवारको अन्तिम प्राप्ताङ्क समान भएमा नियम २७ को उपनियम (२) बमोजिम योग्यताक्रम कायम गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।