परिच्छेद – ११ विविध

परिच्छेद – ११ विविध

८६.कर्मचारीले पाउने बिदाः कर्मचारीहरूले देहायका विदाहरू तोकिएबमोजिम पाउने छन्ः–

(क)भैपरी आउने र पर्व बिदा

(ख)घर बिदा

(ग)बिरामी बिदा

(घ)प्रसूती बिदा

(घ१) प्रसूति स्याहार विदा,

(ङ)किरिया बिदा

(च)अध्ययन बिदा

(छ) असाधारण बिदा

(ज)सट्टा बिदा

(झ)अतिरिक्त सेवा बिदा

८६क.गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना नहुनेः (१) विदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजाय समेत गरिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।

(२) विदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराउन पाइने छैन ।

(३) उपदफा (२) विपरीत कुनै पदाधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई हाजिर गराएकोमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सो कर्मचारीले खाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ ।

८६ख.निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको सुविधा पाउनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, विदा, उपदान तथा निवृत्तिभरणका सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएभन्दा बढी सुविधा पाउने गरी व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समेत लागू हुनेछ ।

८७.पुरस्कारः(१) कर्मचारी बहाल भैरहेकोे तह भन्दा एक तह माथिको तहमा बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार हुनुको लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि सम्म लगातार यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराममा अति उत्तम अंक पाई बढुवामा स्थान पाउन नसकेको कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरूप पाँच तलब बृद्धि थप दिइनेछ । यस्तो पुरस्कारको रकम सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट निर्णय गराई प्रशंसापत्र सहित दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम थप भएको तलब बृद्धि जोड्दा सम्बन्धित कर्मचारीको अन्तिम तलबमान नाघ्ने भएमा त्यसरी नाघेको तलब बृद्धिको रकम निजले पाउने मासिक तलबमाथप गरी दिइनेछ ।

८८.व्यवस्थापन परीक्षणः लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरूबाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीले यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेका नियमहरूतथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरू पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिने र त्यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेतको सिफारिस गर्न सक्नेछ र सो को वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकरामा पेश गर्नेछ ।

८९.सेवा परिवर्तन हुनेः यो ऐन लागू हुनु अिघ निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरूबमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको समूह वा उपसमूहमा र विविध सेवा अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित तोकिएको पदमाबहाल रहेका सबै कर्मचारी यो ऐन अनुसार गठित नेपाल स्वास्थ्य सेवाको तत्तत्समूह र उपसमूहमा स्वतः परिवतर्न भई बहाल रहेको मानिनेछ ।

९०…….

९१.नोकरी अवधिको गणनाः यस ऐनको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको नोकरी अवधिको गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारको नेपाल स्वास्थ्य सेवामा स्थायी रूपमा बहाल रहेको कर्मचारीको सबै अवधि यस ऐन अनुसार गठन भएको स्वास्थ्य सेवामा गणना गरिनेछ ।

९२.स्वास्थ्य सेवामा पुनः कायम भएमा तलब र भत्ता पाउनेः (१)कुनै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश दिने, हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई निज स्वास्थ्य सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि स्वास्थ्य सेवामा पुनः कायम भएको मितिसम्मको तलब, भत्ता चाडपर्व खर्चर तलब बृद्धि (ग्रेड) पाउने भएमा सो समेत पाउनेछ ।

(२) यो ऐन लागू हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारी अदालतको आदेशद्वारा सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पनि उपदफा (१) बमोजिम तलब, भत्ता+चाडपर्व खर्चर तलब बृद्धि पाउनेछ ।

९२क.टेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) कर्मचारीहरुले यस ऐनको अधीनमा रही टेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन्।(२) उपदफा (१) बमोजिम ट्रेड युनियन गठन गर्दा देहायको विषयमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछः–

(क)कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चिकित्सक बाहेक आठौं तह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हक हितको लागि राष्ट्रियस्तरको कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने छन्।

(ख)कर्मचारीको टेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्ध विभागमा हुनेछ ।

(३) आधिकारिक टेड युनियनको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)उपदफा(१) बमोजिम गठन भएका कर्मचारीको टेड युनियनका सदस्यहरुले छनौट गरेका पदाधिकारीहरु रहने गरी कर्मचारीहरुले एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन्।

(ख) कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेशागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक सम्वाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका कर्मचारीको टेड युनियन तथा संघहरु आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गनृ पाउने छन्(ग)कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)कर्मचारीको हक, हितको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने,

(ख)विभिन्न किसिमका भेला, तालीम, प्रिशक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने,

(ग)महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ।

(५)स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कर्मचारीको आधिकारिक टेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ ।
(६) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक  ट्रेड युनियनका तोकिएका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(७) राष्ट्रियस्तरका टेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यकारी सदस्यहरुलाई युनियन सम्बन्धी स्वदेशी तथा बैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, संगठन सम्बन्धी कार्य लगायतका कार्यक्रममा भाग लिनको लागि निर्धारित सेवाको काममा बाधा नपर्ने तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एकवर्षमा तीस दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(८) टेड युनियनको दर्ता कर्मचारीको तहगत रुपमा हुने छैन ।तर यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नेपाली निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका टेड युनियन यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको मानिनेछ ।

(९) टेड युिनयनको दर्ता, सो सम्बन्धी शर्त प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९३.अधिकार प्रत्यायोजनः(१)नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूनेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२)यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफू मुनिका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

९४.बरबुझराथ गर्नुपर्नेः कुनै पनि कर्मचारीले आफू बुझाउनु  पर्ने नगद, जिन्सी वा कागजात तोकिएको म्यादभित्र समबन्धित कर्मचारीलाई बुझार्इ दिनु पर्नेछ र बुझ्नु पर्नेले पनि सोही म्यादभित्र बुझी  लिनु पर्नेछ ।

९५.नियम बनाउने अधिकारीः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरूबनाउन सक्नेछ ।

९६.खारेजी र बचाउः (१)निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ) झिकिएकोछ ।

(२) निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सम्बन्धमा गरिएका सबै काम कारबाहीहरूयसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछन्।