परिच्छेद-३ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद-३ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

 

७.    सभाको गठन : (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा
रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)    कुलपति                                                     -अध्यक्ष

(ख)   सहकुलपति                                                -उपाध्यक्ष

(ग)    सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने)             -सदस्य

(घ)   उपकुलपति                                                  -सदस्य

(ङ)    स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी  उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने

         विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्ये

        कार्यकारी  परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत दुई जना   -सदस्य

(च)   सचिव, मन्त्रालय                                              -सदस्य

(छ)   सचिव, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय                          -सदस्य

(ज)   सचिव, नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय   -सदस्य

(झ)   शिक्षाध्यक्ष                                                   -सदस्य

(ञ)   डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनीत एक जना                  -सदस्य

(ट)   निर्देशक                                                      -सदस्य

(ठ)    प्रमुख, दाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति                           -सदस्य

(ड)     प्रमुख, घोराही उपमहानगरपालिका                            -सदस्य

(ढ)     शिक्षकहरूमध्ये प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा कार्यकारी

        परिषद्‍बाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना  -सदस्य

(ण)   शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा

        सभाबाट मनोनीत एक जना                                    -सदस्य

(त)     अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्                    -सदस्य

(थ)    अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल                           -सदस्य

(द)   दलित, आदिवासी÷जनजाति तथा पिछडिएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व

        हुने गरी कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत

        कम्तीमा दुई जना महिला सहित चार जना                     -सदस्य

(ध)   चन्दादाताहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट

        मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुई जना             -सदस्य

(न)   प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये सभाबाट मनोनीत

        एक जना                                                     -सदस्य

(प)    रजिष्ट्रार                                                -सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो, सोही प्रक्रिया बमोजिम अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

(५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८.    सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार :सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)    प्रतिष्ठानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ख)    प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने,

(ग)    प्रतिष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने,

(घ)    प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने,

(ङ)    तोकिए बमोजिम मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने,

(च)    आफ्नो मातहतमा रहेका प्रतिष्ठानका विभिन्न निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने,

(छ)    राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,

(ज)    प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,

(झ)    प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृत गर्ने,

(ञ)    शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने,

(ट)     तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।