परिच्छेद-४ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद-४ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

९.    प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने निकायको रूपमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   शिक्षाध्यक्ष                                                  -अध्यक्ष

(ख)   प्रतिष्ठानका विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्षहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत पाँच जना                                 -सदस्य

(ग)   निर्देशक                                                     -सदस्य

(घ)   प्रतिष्ठानका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका

        प्रमुखहरू                                                    -सदस्य

(ङ)   शिक्षकहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट

        मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना           -सदस्य

(च)   स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्ये

        कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा

        एक जना महिला सहित दुई जना                             -सदस्य

(छ)   डीनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले मनोनीत गरेको डीन     -सदस्य सचिव

(३)  उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

        (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रिया बमोजिम अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

(५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०.   प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,

(ख)   स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषय र तहमा शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने

(ग)   प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने,

(घ)   प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ङ)   विद्यार्थी छनौट गर्ने,

(च)   परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(छ)   परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने,

(ज)   प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित अध्ययन कार्यक्रममा सफल हुने विद्यार्थीलाई उपाधि प्रदान गर्न सभामा सिफारिस गर्ने,

(झ)   प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने मानार्थ उपाधि, छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार प्रदान गर्न सभामा सिफारिस गर्ने

(ञ)   गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने,

(ट)   प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,

(ठ)   अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने,

(ड)   सभाबाट स्वीकृत प्राज्ञिक परिषद्सँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने,

(ढ)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।